Dovolujeme si vás pozvat na on-line přednášku na téma

"Přehled aktuálních možností terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci" - webinář

Datum a čas konání: 3. 5. 2022 od 18 do 19 hodin 

Přednášející: as. MUDr. Petra Havránková, Ph.D., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN

Kliknutím na tento odkaz se dostanete na přednášku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjliMWE4YjgtZGVkZC00OWM1LThhZTAtMjM1YTg4NmE5Njgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bead5117-9c3e-4ba4-8c6a-360637fe4689%22%2c%22Oid%22%3a%227f9fb053-78c0-48e6-ab9d-0944a2171b6e%22%7d

Schůzka Microsoft Teams