Slovník pojmů


Slovník cizích a odborných výrazů 

Znáte ten pocit, že mluví o Vás a o Vašem zdraví a Vy si nejste jisti, že rozumíte?  Hrne se na Vás množství nových, odborných výrazů. Koho se zeptat na jejich význam?

Přinášíme ve spolupráci s 1. LF UK Praha 2, malý slovníček pojmů, a to nejen pro „začátečníky“.
PN = Parkinsonova nemoc

Pro zobrazení pojmů klikněte na jednotlivá začáteční písmena

A

abazie -  porucha motorické koordinace při chůzi obecně

acetylcholin -  látka, která slouží k přenosu povelů a podnětů v nervovém systému, neurotransmiter

agonista dopaminu -  chemická sloučenina, která napodobuje činnost dopaminu v mozku, zlepšuje schopnost přenášet informaci

akinetická krize - život ohrožující stav nehybnosti s rigiditou a bolestivou dystonií, např. při náhlém vysazení léků

akineze - zpoždění startu nebo neschopnost začít pohyb

amantadin - léčivo původně proti chřipce, v roce 1969 náhodně zjištěn vliv na zmírnění Parkinsonských symptomů, lék PK Merz

anamnéza - zdravotní historie pacienta

anithistaminika - léky zmírňující alergické reakce

anticholinergika - látky brzdící působení acetylcholinu na jeho receptorech a tím vyrovnávající rovnováhu neurotransmiterů dopaminu a acetylcholinu, nejstarší antiparkinsonika, např. Akineton, Artane, Cogentinol, Osnervan, Somodren, Tremarti

apomorfin, apomorfinový test - látka používaná u těžkých pohybových obtížích, zejména dříve též jednorázově k ověření diagnózy PN (časté vedlejší účinky, nauzea)

astazie - neschopnost stát, porucha stoje

atrofie - regresivní zmenšení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky

B

bazální ganglia - část koncového mozku obsahuje několik jader (např. „substantia nigra“ dopaminotvorné buňky), jako součást extrapyramidového systému zapojen do kontroly a koordinace pohybu; bazální je ležící na spodině orgánu; ganglion = nervová uzlina

bradyfrenie - zpomalení myšlení

bradykineze - zpomalení pohybu

benigní - nezhoubný

benseracid blokátor DOPA - dekarboxylázy, přidává se do léků jako ochrana před předčasnou přeměnou levodopy na dopamin, např. Madopar

beta blokátory - léky tlumící některé funkce sympatického nervového systému užívané hlavně u hypertenze a srdečních chorob, u PN někdy využívané k tlumení třesu

C

carbidopa - přídavná látka (blokátor dekarboxylázy), obsahuje např. Nakom, viz benseracid

cerebellum - mozeček

cerebrální - týkající se mozku

cerebrum - velký mozek

compliance - připravenost pacienta k léčebným a diagnostickým zákrokům, ochota a schopnost spolupracovat

computerová tomografie - počítačová tomografie rentgenové vyšetření, zobrazující tělo v mnoha řezech, výsledky jsou zpracovány počítačem

CNS - centrální nervový systém

CT mozku - prokáže vaskulární změny, atrofii, rozšíření komor a  mnoho dalších změn – některé mohou být specifické pro určité nemoci, některé jsou zcela nespecifické

D1receptory, D2receptory - podtypy dopaminových receptorů – navazuje se na ně dopamin, při běžném nervovém přenosu signálů; cíl pro působení dopaminogerních léků

DaT Scan - zobrazovací vyšetření, zobrazí hustotu presynaptických zakončení pomocí radioaktivně značeného ligandu vážícího se na dopaminový transporter; jednostranný úbytek signálu v putamen, je typický pro PN

DBS - Deep Brain Stimulation - z angličtiny hluboká mozková stimulace; terapie se zavedením elektrod do mozku, kterými se ovlivňují projevy PN

demence - ztráta intelektových schopností

deriváty - odvozené chemické látky

diagnóza - rozpoznání, určení nemoci

dopa, LDopa, levodopa prekurzor - látka, ze které vzniká dopamin a až v mozku se přeměňuje na samotný dopamin

Dopadecarboxylázablokátor - látka blokující působení enzymu Dopadecarboxyláza (DDC) a tím bránící přeměně  Dopy na dopamin; periferní DDCblokátory jako Benserazid a Carbidopa působí mimo mozek, brzdí se přeměna na dopamin mimo mozek, (dopamin neproniká bariérou do mozku, LDopa ano)

dopamin - neuropřenašeč, uplatňuje se v řízení a koordinaci pohybů

dopaminergní - týkající se dopaminu jako transmiteru

dysartrie - poruchy řeči

dysfagie - poruchy polykání

dyskineze - chybné motorické funkce – mimovolní pohyby

dystonie - typ dyskineze – svalové stahy, vedoucí ke kroucení, opakovaným pohybům a abnormnímu postavení postižené části těla (šíje, končetiny…), mohou být bolestivé

E

edém - zadržení vody ve tkáni, otok

efekt úzkých dveří - náhlá neschopnost u PN projít zúženou trasou

efekt zamrznutí - náhlé zmrazení, zastavení pohybů bez možnosti je ovlivnit vůlí

End of Dose Akinese - zkracování doby klinického účinku jednotlivé dávky léku, nástup OFF stavu po kratším intervalu, než je interval užívání léků

enzymy - bílkoviny řídící množství biochemických pochodů v těle

epidemiologie - věda o četnosti výskytu chorob

erektilní dysfunkce - porucha erekce

ergoterapie - pracovní terapie

extrapyramidový systém - systém centrální nervové soustavy, zodpovědný za pohyby a jejich koordinaci, držení a mimiku

F

farmakoterapie - léčba pomocí podáváním léků

fluktuace - hybnosti kolísající pohyblivost

fyzioterapie - pohybová terapie

G

ganglion - nervová uzlina

ganglia - bazální viz. bazální ganglia

glaukom - „zelený zákal“ porucha zraku díky poškození zrakového nervu, nejčastěji vlivem zvýšeného nitroočního tlaku, při této poruše je velmi riziková léčba levodopou

H

halucinace - mylné smyslové vjemy bez reálného podnětu považované pacienty za pravdivé (u PN nejčastěji zrakové)

hematoencefalická bariéra - je bariéra mezi krevním řečištěm a mozkem, chránící mozek před škodlivými látkami

hemiparkinsonismus - parkinsonismus, projevující se jen na jedné polovině těla

hyperkineze - nadměrná pohyblivost, chorobné mimovolní pohyby jednotlivých svalů či svalových skupin

hypersalivace - nadměrné slinění

hypokineze - snížený rozsah pohybu

hypominie - snížená pohyblivost obličejového svalstva, obličej připomíná voskovou masku

CH

cholinergní - týkající se acetylcholinu jako transmiteru

I

idiopatický - vzniklý z neznámé příčiny

imunita - schopnost organismu bránit se specifickými protilátkami proti vnějším i vnitřním patogenům; odolnost proti chorobě

imunologie - věda o imunitě

intoxikace - otrava

intravenózně - do žíly

ischemie - nedostatečné prokrvení určité tkáně

J

jemná motorika - schopnost, šikovnost drobných pohybů prstů

juvenilní PN - PN s počátkem před 20. rokem života má téměř vždy genetický podklad

K

kardiální - srdeční

kognitivní - týkající se poznávacích funkcí (myšlení, učení, pozornost, chápání…)

kontraindikace - stav nebo faktor vylučující určitý lékařský výkon nebo určitý druh léčby (např. u PN jsou kontraindikována tzv. klasická neuroleptika, protože by mohla vyvolat akinetickou krizi, až smrt)

L

L-Dopa - látka, ze které se tvoří dopamin, na rozdíl od dopaminu proniká hematoencefalickou bariérou až k mozku

levodopa - viz L-Dopa

liquor - mozkomíšní mok

M

MAO inhibitor - blokátor monoaminooxidázy psychofarmakum blokující MAO, čímž se zvyšuje působení monoaminů a serotoninu na mozkové synapse. Užívá se např. při léčbě deprese, v minulosti se užívaly i v léčbě Parkinsonovy nemoci, podle současných poznatků však nejsou přínosné

melanin - černohnědý pigment tvořící se z dopy/dopaminu v oblasti dopaminotvorných buněk (substantia nigra)

metabolický - týkající se látkové výměny

mikrografie - zmenšující se až nečitelné písmo

mínus - symptom oslabení od normálu, např. akineze

monoaminoxidáza (MAO) - enzym odbourávající dopamin a podobné aminy (serotonin, tyramin) známe formy A a B

monoterapie - léčba jedním lékem

morbus - nemoc

mortalita - úmrtnost

motorický - týkající se pohybu

MPTP methylphenyltetrahydropyridin - je neurotoxin vznikající při nečisté produkci drog, způsobuje Parkinsonský syndrom

MRI mozku - magnetická rezonance, zobrazovací vyšetření vnitřních orgánů, lze zpracovat do 3D obrazu, využívá magnetické pole, nikoliv rentgenové záření

MSA multisystémová artrofie - (lidově turbo Parkinson), je postiženo více systémů než u PN, obtížná terapie

N

neuroleptika - psychofarmaka podávaná na psychotické příznaky = antipsychotika

neuroprotektivní - chránící nervové buňky

neurotransmiter - přenašeč vzruchů po nervových drahách mezi nervovými buňkami

nykturie - časté probouzení kvůli močení

O

obstipace - zácpa

On-Off efekt - změna stavů hybnosti, komplikace Parkinsonovi nemoci, rychlé změny nadměrné hybnosti a ztuhlosti

orální - ústní, podávání ústy – perorálně (p. o.)

organický psychosyndrom - psychické změny podmíněné změnami mozku

ortostatická dysregulace - narušená schopnost regulace tlaku krve při změně poloh

P

paralysis agitans - obrna třaslavá, historický název Parkinsonovy nemoci

paralýza - ochrnutí, obrna

parkinsonický syndrom - onemocnění vykazující některé známky Parkinsonovy nemoci – má však různé jiné příčiny

Parkotil - lék agonista, účinná látka pergolid

paroxysmálně - záchvatovitě

Peak of dose dyskinesie - pohyby při maximální hladině Ldopy, mimovolní pohyby na vrcholu dávky

perorální -podávaný ústy

PET - pozitronová emisní tomografie

plus symptomy - symptomy nad běžný rámec

polékový Parkinsonský syndrom - léky vyvolaný syndrom klinicky vypadající jako Parkinsonova nemoc, kdy není zabráněno tvorbě dopaminu, ale jeho přenos v mozku je blokován (mohou způsobit neuroleptika, některé léky ovlivňující krevní oběh, po vysazení léku ustupuje)

Pravidel - antiparkinsonikum

progredující - postupující

propulze - bezděčný překotný pohyb dopředu

Q

Q10 - koenzym obsažený ve většině buněk, vysoká dávka koenzymu Q10 možná příznivě ovlivňuje Parkinsonovu nemoc

R

receptory - membránové struktury v mozku reagující na neurotransmitery a jejich agonisty

retardované medikamenty - léky s postupným uvolňováním

retropulze - vyrovnávání vychýleného těžiště zrychlujícími se krátkými kroky vzad

rigor - ztuhlost, neohebnost

S

selektivní inhibitor monoaminoxidázy - látka blokující buď pouze MAOB, nikoliv MAO-A nebo pouze MAO-B, při vyšších dávkách selektivita ustupuje

SPECT - zobrazovací vyšetření s využitím radiofarmak, jednofotonová emisní výpočetní tomografie

somatické - těla se týkající

souhyb - automatický pohyb, např. paže při chůzi

stereotaxe - neurochirurgická metoda, využívá složité trojrozměrné výpočty k přesnému zacílení na chorobné ložisko v mozku a pak se operuje

striatum - část bazálních ganglií

substantia - nigra černá hmota v mozku v oblasti dopaminotvorných buněk

svalový tonus - svalové napětí

symptom - příznak nemoci

synapse - místo přechodu neurotransmiterů

syndrom - jasně definovaný soubor symptomů

T

terapie - léčba

THS - z němčiny, hluboká mozková stimulace, terapie se zavedením elektrod do mozku, kterými se ovlivňují projevy PN

tonus - napětí

toxin - jed

transmiter - viz neurotransmiter

tremor - třes především v klidu u Parkinsonovy choroby

V

vaskulární - cévní

vegetativní funkce - funkce pracující bez vědomého povelu, např. krevní oběh, atd. řízené vegetativním nervovým systémem

W

wearing-off efekt - vyhasínání účinnosti levodopy; stav ztuhlosti před uplynutím intervalu mezi jednotlivými dávkami

Y

Young onset - PN s počátkem před 40. rokem věku, četnost 5-10%

Poradny 

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy. Spojte se s odborníky anonymně online. 

Odborné články

Sledujte aktuality v léčbě i dalších aspektech života s Parkinsonovou chorobou.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777